Op de hoogte blijven? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Algemene gebruiksvoorwaarden Vakantiebeurs Trade Days

 

1. Reikwijdte

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel het gebruik van de Vakantiebeurs Trade Days (“App”) als alle gegevens, informatie en diensten, dat via de App worden aangeboden (“Diensten”). De App en Diensten worden u aangeboden door de Jaarbeurs voor het event De Vakantiebeurs (“Beurs”) .

2. Definities

De Jaarbeurs: De rechtspersoon krachtens publiekrecht Jaarbeurs, gevestigd te (3521 AL) Utrecht, aan het Jaarbeursplein.
Gebruiker: Bezoekers van de beurs, die gebruikmaken van de App.
Dienst: De dienst in verband met de App bestaat eruit dat Gebruikers zichzelf zakelijk presenteren, alsmede in contact kunnen komen met andere Gebruikers. Gebruikers wordt tevens de mogelijkheid geboden om informatie te vinden over andere Gebruikers. Tenslotte is de dienstverlening erop gericht dat Gebruikers relevante informatie ontvangt zoals door Gebruiker opgegeven in zijn/haar Profiel.
App: De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat in verband met de Dienst door de Jaarbeurs wordt aangeboden via www.vakantiebeurs.nl en via een mobiele applicatie.
Profiel: Het gebruikersprofiel van de Gebruiker, gekoppeld aan de Data die een Gebruiker opgeeft of uploadt in de App.
Openbaar deel Profiel: Dat deel van het Profiel dat vindbaar, zichtbaar en opvraagbaar is voor alle Gebruikers tijdens de beurs.
Data: Alle informatie die een Gebruiker heeft opgegeven en/of heeft uploaded in de App of het Profiel.

3. Gebondenheid aan voorwaarden

3.1 Door het registreren van een Profiel verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden en de privacyverklaring ».
3.2 De Jaarbeurs is gerechtigd om de voorwaarden van de Dienst tussentijds eenzijdig te wijzigen, waarna direct of na een door de Jaarbeurs gestelde termijn de nieuwe voorwaarden gelding zullen hebben op het gebruik van de Dienst.

4. Aanmaken Profiel

4.1 Voordat de Gebruiker de App kan gebruiken dient de Gebruiker eerst een Profiel te registreren volgens de door de Jaarbeurs vermelde stappen.
4.2 Alleen bezoekers van de beurs, zijn gerechtigd een Profiel aan te vragen en te registreren.
4.3 De Gebruiker staat er jegens de Jaarbeurs, door haar ingeschakelde derden en andere Gebruikers voor in dat alle Data, waaronder en met name de gegevens die worden gedeeld via het openbare deel van het Profiel , naar waarheid, volledig en juist is. De Jaarbeurs controleert niet of de door de Gebruikers opgegeven Data (nog) up-to-date, volledig of juist zijn.

5. Registratie Profiel en wachtwoord

5.1 In het Profiel worden o.a. de volgende gegevens opgenomen: Voornaam, achternaam, functie, bedrijf, e-mail adres. Indien Gebruiker een profiel aanmaakt door zich in te loggen met zijn/haar LinkedIn profiel worden voornaam en achternaam automatisch gevuld in het Profiel. Voornaam, achternaam, functie en bedrijf zijn voor alle Gebruikers zichtbaar en behoren dus standaard tot het Openbaar deel van het Profiel.
5.2 Gebruiker kan daarnaast zelf bepalen om andere Data toevoegen tot het Openbaar deel van het Profiel. Zo is het mogelijk een foto, een korte presentatie en of videopitch aan het Profiel toe te voegen. Het heeft alleen maar zin om van deze opties gebruik te maken als u ook wilt dat andere Gebruikers deze Data kunnen zien en mogen gebruiken om met u in contact te komen. De korte presentatie dient te omvatten een zakelijk bericht waarmee u andere Gebruikers kunt helpen of andersom. De videopitch is een korte presentatie opgenomen in een video boodschap.
5.3 Het wachtwoord van de App is strikt persoonlijk, aan de Gebruiker gebonden en niet overdraagbaar. Gebruiker dient zorgvuldig met het wachtwoord om te gaan, deze geheim te houden, niet ter beschikking te stellen aan een derde en op een veilige plek te bewaren en/of op te slaan, teneinde misbruik of oneigenlijk gebruik van de App of Profiel te voorkomen.
5.4 Het wachtwoord mag alleen worden gebruikt om in te loggen om gebruik te kunnen maken van de App. Het is niet toegestaan om het wachtwoord in te voeren en/of te gebruiken op andere websites.
5.5 Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord direct te melden aan de Jaarbeurs. De Jaarbeurs kan op verzoek van Gebruiker het wachtwoord blokkeren. Op de Jaarbeurs rust geen aansprakelijkheid voor enige schade, die voortvloeit uit misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord.
5.6 Indien er sprake is van (enig vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord, rust op de Jaarbeurs geen verplichting om enige informatie omtrent activiteiten gerelateerd aan het gebruik van het wachtwoord aan Gebruiker te verstrekken (indien deze al bij de Jaarbeurs bekend is). Enige bij de Jaarbeurs bekende informatie wordt enkel verstrekt, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat waaraan een door een rechterlijke instantie of Officier van Justitie afgegeven beschikking ten grondslag ligt. De Jaarbeurs neemt geen verplichting op zich om (data)informatie op te slaan gerelateerd aan het gebruik van de App of enig wachtwoord.
5.7 Ook is het mogelijk dat Gebruiker zich aanmeldt met zijn LinkedIn profiel.

6. Gebruik van de App

6.1 De Jaarbeurs stelt aan de Gebruiker het gebruik van de App ter beschikking tijdens het Event. Het gebruiksrecht van de Gebruiker strekt zich niet uit tot de broncode van de App, en is niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
6.2 Het is een Gebruiker uitsluitend toegestaan (de Data van) de App te gebruiken in het kader van de Dienst.
6.3 Het is Gebruiker niet toegestaan om de App (of de Data) op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, te “scrapen”, “crawlen” of “spideren”. Verder is het de Gebruiker niet toegestaan om Data van andere Gebruikers of andere informatie uit de App te exporteren (behalve op de wijzen zoals door de Jaarbeurs aangeboden), dan wel om de App met andere technologie of software te benaderen. Evenmin is het toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.
6.4 Het is een Gebruiker voorts niet toegestaan de App te gebruiken:
(i) voor enig onwettig doel (waaronder ‘phishing’ en spam);
(ii) op dusdanige wijze die ertoe leidt dat de App in haar functionaliteit schade oploopt;
(iii) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
(iv) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat misleidend, lasterlijk, beledigend, gewelddadig, obsceen, discriminerend of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
(v) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon;
(vi) op een wijze die schadelijk is voor de reputatie van de Jaarbeurs.

7. Beschikbaarheid

7.1 Hoewel de Jaarbeurs beoogt de App zo veel mogelijk beschikbaar te laten zijn, kan het voorkomen dat de App wordt onderbroken, bijvoorbeeld als gevolg van geplande onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur. De Jaarbeurs garandeert niet dat de App zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken of dat steeds alle fouten en gebreken worden verbeterd.
7.2 De Jaarbeurs behoudt zich het recht voor om de Data/Profiel om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen van de App.
7.3 In het geval van een inbreuk of beweerde/mogelijke inbreuk op de (intellectuele eigen-doms)rechten van derden ten gevolge van de App, is de Jaarbeurs gerechtigd de App te vervangen of te wijzigen, zodanig, dat de (mogelijke) inbreuk daardoor wordt weggenomen. De Jaarbeurs is in dat geval gerechtigd de functionaliteit daarvan tijdelijk buiten werking te stellen.
7.4 De Jaarbeurs is niet aansprakelijk voor schade (waaronder gederfde inkomsten/bedrijfsstagnatie/verlies data) die mocht voortvloeien uit de beperkte of ontbrekende beschikbaarheid dan wel wijziging van de App, Data en/of Profiel. Deze beperking geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij de Jaarbeurs (anders dan hiervoor aangegeven). Elke Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het maken van een eigen back-up van diens Data/Profiel.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Gebruiker verkrijgt geen enkele gebruikslicentie voor wat betreft deze intellectuele eigendomsrechten, noch in het kader van de Dienst noch daarbuiten (een en ander behoudens dwingendwettelijke bepalingen). Informatie vanuit de App mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking, opvragen dan wel hergebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Jaarbeurs.
8.2 Gebruiker verleent aan de Jaarbeurs en/of door de Jaarbeurs ingeschakelde derden een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijde, royaltyvrije en kosteloze licentie/gebruiksrecht voor het gebruik van de Data (of een deel daarvan) in verband met de Dienst. Deze licentie is verbonden aan het Profiel en kan niet eerder dan beëindiging van dit Profiel worden opgezegd.
8.3 Gebruiker verklaart en garandeert dat: (i) hij de eigenaar is van de Data of anderszins gerechtigd is om de rechten en licenties die in deze voorwaarden zijn vermeld te verlenen, (ii) het publiceren en gebruiken van de Data geen inbreuk maakt op de rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot privacy-rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, merken en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

9. Privacy

9.1 Voor zover de Gebruiker persoonsgegevens van anderen (“derden”) uploadt of op een andere wijze ter beschikking stelt in de App, garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is om deze persoonsgegevens te verstrekken en te laten verwerken door de Jaarbeurs en/of door haar ingeschakelde derden.
9.2 Gebruiker gaat ermee akkoord dat de andere Gebruikers toegang hebben tot de Data die de Gebruiker opneemt in zijn Profiel en dat andere Gebruikers gebruik kunnen maken van de contactgegevens vermeld in deze Data. De Jaarbeurs mag in het kader van de Dienst op ieder moment gebruik maken van deze contactmogelijkheden, bijvoorbeeld in verband met onderhoudswerkzaamheden en het (de)blokkeren van een account.
9.3 De Gebruiker heeft kennis genomen van en stemt in met de meer uitgebreide bepalingen omtrent privacy zoals opgenomen in het Privacy Statement van de Jaarbeurs, dat te raadplegen is via: https://travelcongres.jaarbeurs.nl/privacystatement.

10. De-activatie en einde Dienst

10.1 De Gebruiker is te allen tijde gerechtigd zijn Profiel te beëindigen op de wijze zoals door de Jaarbeurs aangegeven. Bij beëindiging van het Profiel verliest de Gebruiker per direct toegang tot de Dienst en de App.
10.2 De Jaarbeurs is gerechtigd om het Profiel van de betreffende Gebruiker direct tijdelijk te deactiveren of te beëindigen, dan wel om bepaalde Data te verwijderen:
i. in geval Gebruiker in strijd handelt met artikel 5.2;
ii. één maand na de beurs;
iii. indien de Jaarbeurs aanwijzingen heeft dat enige informatie die door een Gebruiker is opgegeven of is geüploaded, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is;
iv. indien de Jaarbeurs aanwijzingen heeft dat een Gebruiker de App in strijd met artikel 6 gebruikt (heeft) of anderszins ongewenst handelt;
v. in geval van strijd met het bepaalde onder artikel 8.4; of
vi. indien de Gebruiker op andere wijze in strijd handelt met de voorwaarden omtrent de Dienst.
10.3 De Jaarbeurs is gerechtigd om de Dienst op elk moment te beëindigen en de App niet meer aan te bieden.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Jaarbeurs reguleert de communicatie tussen de Gebruikers niet. De Jaarbeurs heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van informatie die is gegenereerd door Gebruikers. Derhalve aanvaardt de Jaarbeurs geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie en/of in de App beschikbare informatie die niet afkomstig is van de Jaarbeurs.
11.2 De Jaarbeurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van de App, waaronder, maar niet uitsluitend, schade ten gevolge van verouderde of incorrecte informatie (afkomstig van eigen Data of dat van een andere Gebruiker), dan wel contact en/of samenwerking met een andere Gebruiker.
11.3 In ieder geval is de Jaarbeurs niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gederfde inkomsten, gemiste kansen, reputatieschade en verlies van data, als gevolg van beëindiging door de Jaarbeurs van de App, Dienst en/of enig Profiel dan wel gebruik van de App door een derde in strijd met deze voorwaarden.
11.4 In geen geval zal de eventuele vergoeding van schade door de Jaarbeurs meer bedragen dan maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van de Jaarbeurs wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ten gevolge van de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de Jaarbeurs komt.
11.5 De voorgaande uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Jaarbeurs (anders dan in deze voorwaarden aangegeven).
11.6 Gebruiker zal de Jaarbeurs en/of door haar ingeschakelde derde(n) schadeloos stellen en vrijwaren van enige en alle aansprakelijkheid, (geldelijke) verplichtingen, claims, schade, kosten (waaronder mede begrepen de kosten van juridische bijstand en schikkingsbedragen) en/of overige gevolgen die geleden of verschuldigd worden in verband met strijd met het bepaalde onder artikel 4.6 (juistheid gegevens), 8.4 (geen inbreuk) en 9.1 (privacy derden).

12. Varia

12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met de Jaarbeurs is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van bepalingen omtrent het conflictenrecht.
12.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op enigerlei andere wijze kan worden beslecht, is de bevoegde rechter te Midden-Nederland (Utrecht) bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.
12.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.